Hội Nghị Thượng Đỉnh Nhật Bản Việt Nam

Thủ tướng Kishida: Tôi đã có cuộc họp trực tiếp lần thứ ba với Thủ tướng Chính của Việt Nam. Chúng tôi đã có các cuộc thảo luận sâu sắc về nhiều vấn đề khác nhau, bao gồm sự hợp tác liên quan đến tình hình ở Ukraine và hướng đến việc hiện thực hóa một Đông Dương-Pacif Tự do và Mở ic. Tôi đặc biệt khen ngợi việc Việt Nam hỗ trợ nhân đạo cho Ukraine lần đầu tiên như một bước tích cực. (Ngày 1 tháng 5)

Vịnh

Trần Thu Vịnh

Chuyên viên Tuyển Dụng và Hỗ trợ

Hotline: 03525-565-58

Trả lời